Území Bosny a Hercegoviny bylo po celá staletí místem střetů několika kulturních vlivů. Při rozdělení impéria se stala hraničním územím Západořímské říše. Po jejím rozpadu se dostala nejdříve pod vliv migrujících germánských kmenů a později pod nadvládu Byzantské říše. Ještě za její svrchovanosti se na území Balkánského poloostrova začaly stěhovat slovanské kmeny, které kolonizovaly i oblasti bývalé římské provincie Ilyricum a Pannonia.
V následujícím období Bosna setrvala v područí Chorvatského království, srbského království Zety i Rašky a nakonec spočinula až do svého osamostatnění v moci Uherském království. Během této cizí nadvlády se na území Bosny rozšířilo křesťanství, a to západní - katolické, reprezentované Franskou říší, Chorvatskem a Uhrami a východní - pravoslavné, reprezentované Východořímskou(Byzantskou) říší, Bulharskem a Raškou. Období nezávislého středověkého bosenského státu je spojeno s působením Církve bosenské, která byla nositelem místní vzdělanosti a garantem duchovní svébytnosti země.
V 15. století Bosna podlehla tlaku Osmanské moci a na čtyři století upadla pod její politický a kulturní vliv, který byl ještě umocněn masivní konverzí místního obyvatelstva k islámu. Díky loajalitě místní vládnoucí vrstvy získal Bosenský ejálet značné prvky autonomie. Mnoho z nejvyšších osmanských státních úředníků, mezi nimi i několik vezírů, pocházelo právě z Bosny. Velký počet bosenských mladíků bojoval i v osmanské armádě.
Období 16. a 17. století bylo příznačné nebývalým rozvojem obchodu a následným růstem životní úrovně. Z této doby pochází většina hradů, paláců, mešit, mostů, hanů a hamamů.
S úpadkem Osmanské říše přicházela na pořad dne stále častěji otázka budoucnosti Balkánu a jeho politické uspořádání. V roce 1878 obsadila Bosnu a Hercegovinu vojska Rakousko-Uherska, která ji okupovala až do roku 1918. Následně byla Bosna včleněna do soustátí SHS - Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od roku 1929 Jugoslávie).  Mezi 1941 a 1945 byla součástí fašistického NDH - Nezávislého státu Chorvatsko.
Po osvobození komunistickými partyzány byla znovu sloučena s ostatními republikami do soustátí Jugoslávie. V tomto svazku setrvala až do roku 1992, kdy vyhlásila plnou nezávislost. První léta suverenity byla silně zastíněna válkou, vyvolanou následníky staré federace.

úvod l turistika l kultura l politika l ekonomika l projekt