Tato internetová stránka vám nabízí ucelený přehled informací o Bosně a Hercegovině, a to od turistiky, kultury, až po politiku a ekonomiku. Jejím cílem je zprostředkovat všem zájemcům co možná nejobjektivnější údaje o této malé balkánské zemi.
V posledních několika letech, potažmo dvou staletí, dochází k často neúmyslnému, ale v mnoha případech záměrnému klamání veřejnosti v otázkách bosenské historie, politiky. Díky pilnému snažení nacionálně zaměřených historiků a politiků se Bosna stala zemí křehké identity, která bojuje o setrvání na mapě dnešní Evropy v současných hranicích. Soustavné napadání kulturního odkazu, nestabilně zakotveného ve středověké Bosenské bánovině, později království, a v Bosenském ejáletu za turecké nadvlády, způsobilo sociální rozvrat místních obyvatel.>Dnešní Bosna a Hercegovina je velmi vzdálená zemi, kterou byla před občanskou válkou  z let 1992-95. Dřívější multietnická společnost, pokud se tak dala nazvat, byla silně rozvrácena. Všechny vazby a pocity sounáležitosti, které mezi třemi nejpočetnějšími komunitami v omezené míře existovaly, jsou nenávratně ztracené a jejich částečná obnova potrvá nejméně desítky let.
Současný pohled na Bosnu a Hercegovinu bude silně podbarvený fotografiemi a televizními reportážemi z doby válečného konfliktu. Málokdo se vnitřně nepřiklonil k jedné ze tří bojujících stran a tento postoj si uchoval i nadále. Pokud ovšem chceme pochopit nestranně problematiku této neklidné části jihovýchodní Evropy, musíme se povznést nad tyto předsudky a pečlivě naslouchat argumentům všech místních obyvatel, bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání nebo jazyka. Bosna a Hercegovina zůstala navzdory všem hranicím a bariérám jednotnou zemí.

 

úvod l turistika l kultura l politika l ekonomika l projekt